Baseball Club

Contact: Jincheng Du

Tennis Club

Contact: Chen Yu

International Majiang (Majhong) Club

Contact: Shuang Zhang

International Majiang (Majhong) Club

Contact: Xiaoxing Liu